regulamin serwisu fotek.pl

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu fotek.pl oraz warunki świadczenia usług związanych z prowadzeniem w/w serwisu przez P.W. Gamma

2. Ogólne zasady korzystania z serwisu

a) Podstawową usługą świadczoną przez jest umożliwienie Użytkownikom na zasadach i warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie tworzenia Kont w celu nieodpłatnego umieszczania zdjęć na stronach Serwisu.

b) Oprócz usługi o charakterze podstawowym opisanej w pkt.3 lit.a na stronach Serwisu dostępne są także usługi o charakterze odpłatnym. Korzystanie z nich regulują regulaminy dodatkowe dostępne na stronach Serwisu. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek zapoznania się z treścią regulaminów dodatkowych przed zamówieniem usługi o charakterze odpłatnym

c) Warunkiem korzystania z Serwisu jest uprzednia rejestracja Użytkownika i założenie Konta. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezarejestrowanych dopuszczalne jest tylko w odniesieniu do usług nie wymagających logowania

d) Korzystając z Serwisu Użytkownik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, a także standardów określonych w Netykiecie.

e) Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu dla celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich

f) Umieszczanie przez Użytkownika zdjęć zawierających wizerunek osoby trzeciej lub umożliwiających w jakikolwiek sposób identyfikację tej osoby przez pozostałych Użytkowników lub inne osoby korzystające z Serwisu dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzyskania przez Użytkownika wcześniejszej zgody osoby ujawnionej na zdjęciu. Jednocześnie PW Gamma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie dóbr osób trzecich. Pełną odpowiedzialność w takiej sytuacji ponosi Użytkownik umieszczający dane zdjęcie.

g) Zabronione jest umieszczanie zdjęć, których treść w jakikolwiek sposób narusza obowiązujące prawo, w szczególności zdjęć zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej etc., uderzających w uczucia religijne lub patriotyczne, pochwalających faszyzm i ideologie o charakterze nazistowskim, a także zdjęć z innych powodów łamiących szeroko rozumiane zasady moralne oraz zasady współżycia społecznego.

h) Zdjęcia umieszczane na stronach serwisu są rejestrowane wraz z numerami IP z jakich pochodzą i w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa informacje te będą udzielane uprawnionym organom dla celów związanych z prowadzonymi przez nie działaniami.

i) Zabronione jest stosowanie w opisach, komentarzach i innych informacjach, w tym także w nazewnictwie Kont wyrażeń i terminów powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z dobrymi obyczajami

j) Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu jakichkolwiek treści reklamowych niezależnie od sposobu i formy ich wyrażenia jak również zastosowanego w tym celu środka (zabronione jest min. umieszczanie reklam w opisach czy komentarzach do zdjęć).

k) Prawo umieszczania reklam na stronach Serwisu (w tym na stronach zdjęc i w ich otoczeniu) należy wyłącznie do operatora Serwisu, którym jest PW GAMMA

l) Użytkownik może posiadać w serwisie tylko jedno konto.

4. Prawa autorskie

a) Zamieszczenie przez Użytkownika zdjęć, opisów i innych informacji na stronach Serwisu jest równoznaczne z udzieleniem PW GAMMA bezwarunkowej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na udostępnianie tych zdjęć, opisów i informacji na stronach Serwisu i w dowolnej jego części

b) Na stronach serwisu można umieszczać jedynie zdjęcia własnego autorstwa lub takie na których udostępnienie, publikacje lub rozpowszechnienie wyrazili zgodę ich autorzy. Umieszczenie zdjęcia na stronach Serwisu przez Użytkownika uważa się za równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż posiada on względem danego zdjęcia prawa autorskie lub dysponuje odpowiednią zgodą opisaną w zdaniu poprzedzającym.

c) Dopuszcza się rozsyłanie przez Użytkowników linków do zdjęcia za pomocą Internetu z zastrzeżeniem, iż może to być jedynie link do strony zdjęcia w Serwisie, a nie bezpośrednio do pliku graficznego

d) PW Gamma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich przez Użytkowników Serwisu


5. Zasady świadczenia usług przez operatora

a) PW GAMMA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

b) Operator Serwisu nie zobowiązuje się do zagwarantowania bezpieczeństwa przechowywanych danych i ich ewentualna utrata nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PW Gamma. W związku z powyższym obowiązek posiadania kopii zapasowej wgrywanych danych obciąża Użytkownika.

c) PW Gamma zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępności stron serwisu ze względów technicznych

d) PW Gamma nie ponosi odpowiedzialności za:

d.1 korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem

d.2 szkody powstałe w związku z nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu

d.3 treść sporządzanych opisów, komentarzy, wypowiedzi, wiadomości etc. dostępnych na stronach Serwisu i przesyłanych pomiędzy Użytkownikami i w ramach forum dyskusyjnego

d.4 szkody powstałe w związku z umieszczeniem przez Użytkownika zdjęć, opisów i innych informacji w Serwisie, a także za naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich

d.5 problemy w funkcjonowaniu Serwisu ( w tym przerwy w świadczeniu usługi) zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od PW Gamma oraz ewentualne szkody poniesione z tego tytułu

d.6 utratę danych na skutek min. awarii sprzętu lub innych zdarzeń

d.7 szkody z tytułu niedostarczenia lub opóźnień w dostarczeniu wiadomości

e) PW Gamma zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacjach łamania postanowien niniejszego Regulaminu, prawo do usunięcia zdjęć oraz zablokowania lub usunięcia Konta bez powiadomienia

6. Reklamacje

a) Reklamacje winny być kierowane do operatora serwisu drogą mailową za pomocą sekcji „Kontakt” znajdującej się w zakładkach dostępnych na stronach Serwisu.

7. Postanowienia końcowe

a) PW Gamma zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani przy logowaniu na konto. Brak usunięcia konta przez Użytkownika w terminie 7 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu uważa się za akceptacje jego postanowień.

b) Ostateczna interpretacja postanowien Regulaminu należy do PW Gamma

c) Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z oświadczeniem przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje przedstawione warunki.

8. Definicje

a) "Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu, w tym także osoba która założyła w nim Konto.c) "Serwis" - serwis www wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w domenie WWW.fotek.pl

d) "Konto" - darmowe konto założone przez Użytkownika w Serwisie.

   ostatnio dodane
Na połoninie
3 godz.temu
Światełeczko
5 godz.temu
do_kolekcji
16 godz.temu
...
18 godz.temu
.
19 godz.temu
.
19 godz.temu
Mostek
wczoraj
-:)
wczoraj
123
wczoraj
dziewiąty
wczoraj
...
wczoraj
:))
2 dni temu
© fotek.pl 2008-2019 fotografia artystyczna | polityka prywatności | regulamin fotka | pomoc | kontakt:
blog fotograficzny, darmowy fotoblog, zamieszczaj zdjęcia, poznawaj znajomych, przyjazny fotoblog dla Ciebie, galeria zdjęć online,
wrzuć zdjęcie na fotka!

Wszystkie zdjęcia w serwisie są chronione prawami autorskimi. Pamiętaj że właścicielem jest autor zdjęcia. Skontaktuj się z nim jeśli chcesz wykorzystać jego zdjęcie.